شائول هیمل‌فارب  Shaul Himmelfarb

شائول هیمل‌فارب Shaul Himmelfarb

تاریخ تولد: 1906

کوپشونیتزا, Koprzewnica لهستان

شائول یکی از نه فرزند خانواده‌ی یهودی مذهبی یدیش زبان در کوپرزونیکا، شهری کوچک در جنوب لهستان بود. او با عشق دوران نوجوانیش، آلتا کوپف ازدواج کرد و یک فروشگاه خواربار فروشی در جلوی خانه‌ی مادر همسرش باز کرد. آنها سه فرزند داشتند. شلوغ‌ترین روز فروشگاه پنجشنبه بود که کشاورزان و روستاییان برای روز خرید به شهر می‌آمدند.

۱۹۳۳-۳۹: در ۱ سپتامبر ۱۹۳۹، آلمان به لهستان حمله کرد. کمی بعد نیروهای آلمان وارد کوپرزونیکا شدند. همزمان با انتشار خبر جنگ نیروهای آلمان و لهستان در اطراف، آلمانی‌ها خانه‌ها را تخلیه کردند و به ساکنان هراسان فرمان دادند که در میدان مرکزی جمع شوند. پس از حدود پنج ساعت، به مردم اجازه برگشتن به خانه‌ها داده شد. سربازها وارد مدرسه شهر شدند و اسبهایشان را در کنیسه نگه داشتند.

۱۹۴۰-۴۲: تا دو سال، آلمانی‌ها مرتباً فروشگاه شائول را غارت می‌کردند. شائول مجبور شد ریشش را که به نشانه‌ی پرهیزکاری بلند کرده بود، بتراشد. او از ترس، اکثراً در خانه یا در فروشگاه می‌ماند. در فوریه ۱۹۴۲، آلمانی‌ها یک گتو در کوپرزونیکا برپا کردند. برادر شائول که عضو مجمع یهودیان تحت کنترل آلمان بود، در مورد برنامه‌های آلمانی‌ها در ارتباط با یهودیان کوپرزونیکا بدبین بود و به شائول توصیه کرد به فرزندش، ولف، اجازه دهد تا به کار در تعمیر بزرگراه بپردازد.

در ۳۱ اکتبر ۱۹۴۲، ۱۸۰۰ یهودی گتو، به کشتارگاه تربلینکا تبعید شدند. ولف به تربلینکا تبعید نشد. او تنها عضو خانواده بود که زنده ماند.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.