شلومو اشترنسکوپاکیویتسه  Shlomo Szczupakiewicz

شلومو اشترنسکوپاکیویتسه Shlomo Szczupakiewicz

تاریخ تولد: 1899

Unknown

شلومو در میان چهار برادرش، کوچکترین فرزند یک خانواده‌ی یهودی در مالکینیا، شهر شمالی لهستان بود. در حین جنگ جهانی اول، شلومو به عنوان پرستار مرد خدمت می‌کرد. پس از جنگ، مانند پدرش به عنوان تاجر غلات در منطقه مالکینیا به کار مشغول شد. در ۱۹۲۹ او با پسیا آندر ازدواج کرد و یک سال بعد اولین فرزند آنها ایدا متولد شد.

۱۹۳۳-۳۹: در سپتامبر ۱۹۳۹، قبل از رسیدن آلمانی‌ها به مالکینیا، شلومو همراه با خانواده‌اش به حومه فرار کردند. آنها چند هفته بعد، خسته به منزلشان در مالکینیا برگشتند. سپس شلومو شنید که یکی از همبازی‌های دوران کودکیش برای نازی‌ها خبرچینی می‌کند برای همین تصمیم گرفت که به منطقه‌ی تحت اشغال شوروی بروند تا در امان باشند. خوشبختانه مالکینیا به مرز آلمان و لهستان تحت اشغال شوروی نزدیک بود.

۱۹۴۰-۴۴: شلومو و خانواده‌اش از مرز منطقه‌ی شوروی رد شدند و به منزل برادرش در نور، در ۱۲ مایلی آنجا رفتند. غذا در آنجا کمیاب بود بنابراین آنها به شمال و بیالیستاک رفتند. خانواده‌ی شلومو، همراه با دیگر پناهنده‌ها که ملیت لهستانی داشتند، از بیالیستاک توسط شوروی تبعید شدند. خانواده‌ی آنها سوار واگن باری شد و ۱۶ روز با آب و بدون غذا در راه بودند. آنها به سوردلوفسک در کوهستان اورال رسیدند و در یک اردوگاه موقت، در یک اتاق با مقدار کمی غذا و بدون سوخت زندگی کردند.

شلومو و خانواده‌اش تا پایان جنگ در سرزمین‌های شوروی ماندند و دخترش، بسی و پسرش، یوزف در آنجا به دنیا آمدند. در دسامبر ۱۹۴۵ شلومو به دلیل بیماری فوت کرد.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.