بازگشت به مطلب

Escape routes from German-occupied Europe, 1942 [LCID: eur78890]
جزئیات
نقشه ها

مسیرهای فرار از اروپای تحت اشغال آلمان، 1942

آلمانی ها در بیشتر مناطق تحت اشغال خود در اروپا به دنبال جمع آوری و تبعید یهودیان به مراکز کشتار در لهستان اشغالی بودند. برخی از یهودیان با مخفی شدن يا فرار از اروپای تحت سلطه آلمان جان خود را نجات می دادند. برخی از مسیرهای فرار خارج از اروپای اشغالی به کشورهای در حال جنگ (مانند اتحاد جماهیر شوروی)، کشورهای بی طرف (مانند سوئیس، اسپانیا، سوئد و ترکیه) و حتی به کشورهای متحد با آلمان (مانند ایتالیا و مجارستان قبل از اشغال آلمان) منتهی می شد. بعد از حمله آلمان به اتحاد جماهیر شوروی، بیش از یک میلیون یهودی روس از ارتش آلمان که در حال پیشروی بود به سمت شرق گریختند. هزاران یهودی ديگر توانستند بنادر دریای سیاه در بلغارستان و رومانی را ترک کنند و به جست وجوی مکانی امن راهی فلسطین شوند.


برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies, Abe and Ida Cooper Foundation, the Claims Conference, EVZ, and BMF for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of donor acknowledgement.