تاریخ شفاهی

موریس کورنبرگ از بیگاری که پس از تهاجم آلمانی‌ها به لهستان آغاز شد می‌گوید

موریس در یک خانواده یهودی بسیار مذهبی بزرگ شد. او در لیگ مسابقات ورزشی صهیونیست ها فعالیت داشت. وقتی که آلمانی ها در سپتامبر 1939 به لهستان حمله کردند، شهر زادگاه موریس شدیداً خسارت دید. خانواده موریس مجبور به سکونت در یک محله یهودی نشین شدند و موریس نیز به بیگاری گماشته شد. پس از مدتی حبس در شهر کونسکی- واقع در 30 مایلی پشدبوش - موریس به اردوگاه آشویتس تبعید شد. او به یاویشویتس- یکی اردوگاه های فرعی آشویتس- منتقل شد. در ژانویه 1945، موریس را مجبور به راه پیمایی مرگ کردند؛ او ابتدا به تروگلیتز، یکی از اردوگاه های فرعی کار اجباری بوخنوالت و سپس به ترزین اشتاد فرستاده شد. پس از جنگ، او مدتی را در چکوسلواکی و آلمان گذراند تا اینکه به ایالات متحده مهاجرت کرد.

نسخه كامل

برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum Collection
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.