جزئیات
عکس ها

کوره آدم سوزی شماره 4 در دست احداث.

کوره آدم سوزی شماره 4 در دست احداث. این کوره بعدها طی شورشی در این اردوگاه از بین رفت. آشویتس-برکناو، لهستان، زمستان 1943-1942.


برچسب‌ها


  • Instytut Pamieci Narodowej

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Crematorium 4 under construction. This crematorium was later destroyed during an uprising in the camp. [LCID: 67395]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.