جزئیات
عکس ها

موهای زنان زندانی كه برای ارسال به آلمان آماده شده بود، هنگام آزادسازی اردوگاه مرگ آشويتس پيدا شد.

موهای زنان زندانی كه برای ارسال به آلمان آماده شده بود، هنگام آزادسازی اردوگاه مرگ آشويتس پيدا شد. لهستان، 1945.


برچسب‌ها


  • National Archives and Records Administration, College Park, MD
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Hair of women prisoners, prepared for shipment to Germany, found at the liberation of Auschwitz. [LCID: 14220]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.