جزئیات
عکس ها

کشتی پناهندگان یهودی به نام "پان-یورک" حامل شهروندان جدید کشور تازه تأسیس شده اسرائیل، در بندر حیفا لنگر می اندازد.

کشتی پناهندگان یهودی به نام "پان-یورک" حامل شهروندان جدید کشور تازه تأسیس شده اسرائیل، در بندر حیفا لنگر می اندازد. این کشتی از جنوب اروپا و از طریق قبرس به سمت اسرائیل حرکت کرد. حیفا، اسرائیل، 9 ژوئیه 1948.


  • National Archives and Records Administration, College Park, MD
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

The Jewish refugee ship "Pan-York," carrying new citizens to the recently established state of Israel, docks at Haifa. [LCID: 45100]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.