جزئیات
عکس ها

یک عکس گروهی از تعدادی از شرکت کنندگان در شورش اردوگاه مرگ سوبیبور.

یک عکس گروهی از تعدادی از شرکت کنندگان در شورش اردوگاه مرگ سوبیبور. لهستان، اوت 1944.


برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum

اشتراک

A group portrait of some of the participants in the uprising at the Sobibor killing center. [LCID: 10625]