جزئیات
عکس ها

پرتره آلا گارتنر، پیش از جنگ؛ او بعدها در اردوگاه آشویتس زندانی شد.

پرتره آلا گارتنر، پیش از جنگ؛ او بعدها در اردوگاه آشویتس زندانی شد. او یکی از اعضای جنبش مقاومت اردوگاه بود و به علت شرکت در قاچاق باروتی که در نابودی کوره جسدسوزی شماره 4 آشویتس مورد استفاده قرار گرفت، به دار آویخته شد. بندزین، لهستان، دهه 1930.


برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum

اشتراک

Prewar portrait of Ala Gartner, who was later imprisoned in the Auschwitz camp. [LCID: 08518]