جزئیات
عکس ها

اول سپتامبر 1944، ریشارد بر هنگام مراسم افتتاح یک بیمارستان نظامی اس اس با تشریفات خاص نسخه ای از نقشه های ساختمان را از کارل بیشوف،

اول سپتامبر 1944، ریشارد بر هنگام مراسم افتتاح یک بیمارستان نظامی اس اس با تشریفات خاص نسخه ای از نقشه های ساختمان را از کارل بیشوف، رئیس هیئت مدیره ساختمان سازی مرکزی نیروهای مسلح اس اس و فرمانده واحد ضربت اس اس دریافت می کند.


برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum

اشتراک

September 1, 1944, Richard Baer ceremonially accepts a copy of the construction plans from the Chief of the Central Construction ... [LCID: 34803]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.