تاریخ شفاهی

دوریس گرینبرگ از مراحل ورود به راونسبروک می‌گوید

آلمانی ها در سال 1939 لهستان را مورد تهاجم قرار دادند و در سال 1940 یک محله یهودی نشین در ورشو دایر کردند. پس از تبعید والدین دوریس، او همراه با خواهر و دیگر بستگانش مخفی شدند. خواهر دوریس و یکی از عموهایش کشته شدند و او مطلع شد که پدر و مادرش نیز کشته شده اند. مادربزرگش خودکشی کرد. دوریس را مخفیانه از محله خارج کردند و او به عنوان یک خدمتکار و آشپز غیریهودی مشغول به کار شد، اما سرانجام به اردوگاه راونسبروک تبعید شد. هنگام ورود به اردوگاه، دوریس و دوستش پپی در فکر آن بودند که با خوردن سم خودکشی کنند، اما از این کار منصرف شدند.

نسخه كامل

برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum Collection
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.