جزئیات
اشیاء باقیمانده

پوتين های اهدايی صليب سرخ به ياكوب پولاک

بازماندگان اردوگاه ها حتی از وسايل و پوشاك اوليه از قبیل كفش نيز محروم بودند. پس از بازگرداندن ياكوب پولاک به هلند در ژوئن يا ژوئیه 1945، صليب سرخ اين پوتين های ارتشی امریکایی را به او اهدا كرد.


  • US Holocaust Memorial Museum - Collections

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Boots issued to Jacob Polak by the Red Cross [LCID: 1998l0ju]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.