جزئیات
اشیاء باقیمانده

پوتين های اهدايی صليب سرخ به ياكوب پولاک

بازماندگان اردوگاه ها حتی از وسايل و پوشاك اوليه از قبیل كفش نيز محروم بودند. پس از بازگرداندن ياكوب پولاک به هلند در ژوئن يا ژوئیه 1945، صليب سرخ اين پوتين های ارتشی امریکایی را به او اهدا كرد.


  • US Holocaust Memorial Museum - Collections

اشتراک

Boots issued to Jacob Polak by the Red Cross [LCID: 1998l0ju]