قطعه فیلم های تاریخی

عبور پناهندگان یهودی از ایتالیا

بعد از جنگ، حرکت حدود 250 هزار بازمانده یهودی - عمدتاً اهل اروپای شرقی - به سوی اردوگاه های آوارگان و کشورهای غربی، به قصد رسیدن به فلسطین "بریها" ("عزيمت") نام گرفت. در اینجا، پناهندگان یهودی احتمالاً به منظور اجاره کشتی و حرکت به فلسطین، به صورت غیرقانویی وارد ایتالیا می شوند. انگلیسی ها مهاجرت یهودیان به فلسطین را محدود کردند و مهاجران "غیرقانونی" را به اردوگاه های اقامت اجباری در قبرس تبعيد کردند.


  • National Center for Jewish Film

اشتراک