قطعه فیلم های تاریخی

عبور پناهندگان یهودی از ایتالیا

بعد از جنگ، حرکت حدود 250 هزار بازمانده یهودی - عمدتاً اهل اروپای شرقی - به سوی اردوگاه های آوارگان و کشورهای غربی، به قصد رسیدن به فلسطین "بریها" ("عزيمت") نام گرفت. در اینجا، پناهندگان یهودی احتمالاً به منظور اجاره کشتی و حرکت به فلسطین، به صورت غیرقانویی وارد ایتالیا می شوند. انگلیسی ها مهاجرت یهودیان به فلسطین را محدود کردند و مهاجران "غیرقانونی" را به اردوگاه های اقامت اجباری در قبرس تبعيد کردند.

نسخه كامل

برچسب‌ها


  • National Center for Jewish Film

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.