قطعه فیلم های تاریخی

"نقشه نازی ها": گروه مخفی هيتلر

فيلم "نقشه نازی ها" در 11 دسامبر 1945 به عنوان یکی از مدارک در دادگاه نظامی بين المللی نورنبرگ نمايش داده شد. این فیلم توسط باد شولبرگ و ديگر پرسنل ارتش ايالات متحده- تحت نظارت فرمانده نيروی دريايی، جيمز دانووان- مخصوص محاکمه تنظیم شده بود. تنظیم کنندگان فیلم فقط از منابع آلمانی از جمله فيلم های خبری رسمی استفاده کرده بودند. دادستان های نورنبرگ اين قطعه با عنوان "كنفرانس های پس از فرار هيتلر از توطئه بمب گذاری در 20 ژوئيه 1944" را مورد استفاده قرار دادند تا نشان دهند که متهمان در دادگاه نظامی بين المللی از مشاوران نزديك هيتلر بودند.


  • National Archives - Film

اشتراک