برنارد (گرین) گرینسپَن Bernard (Green) Greenspan

برنارد (گرین) گرینسپَن Bernard (Green) Greenspan

تاریخ تولد: ۶ مارس ۱۹۱۱

روزوِدٌو Rzeszow, لهستان

برنارد در خانواده‌ای یهودی که دارای پنج فرزند بودند در جنوب شهر رُزوادو لهستان به دنیا آمد. پدر وی جانباز جنگ جهانی اول بود و با حقوق بازنشستگی ارتش، خانواده خود را حمایت می کرد. در اوایل دهه‌ی ۱۹۳۰ برنارد از دبیرستان فارغ اتحصیل شد و در مزرعه‌ی خانوادگی شروع به کار کرد.

۱۹۳۳-۳۹: در سال ۱۹۳۴ من در ارتش لهستان در شهر لووف استخدام شدم. در آن جا من یک سالن غذا خوری را مدیریت می‌کردم. بعد از سه سال، به در رُزوادو بازگشتم و در مزرعه‌ی خانوادگیمان شروع به کار کردم. در ۲۴ سپتامبر ۱۹۳۹ شهر توسط نیروهای آلمان تسخیر شد. برخی از اهالی رُزوادو از دیدن نیروهای آلمانی خوشحال شدند و بعد از چندی در حالی که نیروهای اشغال گر فقط نظاره می کردند، مغازه های یهودیان را غارت کردند. آلمانی‌ها از دزدی ها فیلم می گرفتند.

۱۹۴۰-۴۴: در سال ۱۹۴۲ من موفق شدم با هویت جعلی به شهر اِستِرِی بروم و در آنجا به عنوان یک لهستانی غیر یهودی در یک کارخانه اره کشی شروع به کار کردم. یک روز در محل کار صدای شلیک گلوله را شنیدم. کامیون حمل یهودیان را دیدم که در کنار بوته‌هایی که مرز را مشخص می‌کرد ایستاده بود. ماشین رگبار آلمانی‌ها در بوته‌ها پنهان شده بود. یهودیان از کامیون به سمت خندق هایی که روی آنها را پوشانده بودند دویدند. ماشین به سمت مردم شروع به آتش کرد. رگبار تمام طول روز ادامه داشت. بعد از کار، متوجه شدم که منطقه را تمیز می کنند. کسی زنده مانده بود؟

برنارد در سال ۱۹۴۳به پارتیزان‌های لهستان پیوست. پس از پایان جنگ و تا سال ۱۹۵۷ که به اسراییل مهاجرت کرد، در لهستان ماند. او در سال ۱۹۶۰ به ایالات متحده نقل مکان کرد.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.