سارا گالپرین Sara Galperin

سارا گالپرین Sara Galperin

تاریخ تولد: ۱۵ مارس ۱۸۹۸

کارچای Karchai, لیتوانی

سارا با نام خانوادگی‌ برنستین، یکی از شش فرزند خانواده‌ای یهودی در دهکده‌ کارچای واقع در لیتوانی بود. پدرش کشاورز بود. سارا در یانوا به مدرسه راهنمایی و سپس در سال ۱۹۲۰ به سیائولیای Siauliai رفت. وی در آنجا با پینهاس Pinchas گالپرین آشنا شد و در نهایت با او ازدواج کرد. آنها صاحب یک فروشگاه لبنیات بودند و مواد لبنی مانند کره، شیر و پنیر را در فروشگاه خود می فروختند. آنها سه فرزند داشتند، دو پسر و یک دختر.

۱۹۳۳-۳۹: سارا علاوه بر اداره‌ی فروشگاه و خریدن مواد اولیه و لبنیات از کشاورزان محلی در صبح زود، عضو چندین سازمان زنان که به فقرا و بیماران کمک می کردند، بود. آنها بسته‌هایی را برای خانواده‌های افراد بیمار می‌فرستادند و همچنین برای بیوه‌ها و بچه‌های یتیم غذا تهیه می‌کردند. در سال ۱۹۳۹ آلمان به لهستان حمله کرد. در آن زمان لیتوانی هنوز کشوری آزاد بود.

۱۹۴۰-۴۴: در سال ۱۹۴۰ شوروی، لیتوانی را ضمیمه خاک خود کرد و یک سال بعد، سربازان آلمانی سیائولیای را اشغال و یهودیان شهر را در گتوها جمع کردند. در روز ۵ نوامبر ۱۹۴۳، آلمان دستور داد که افراد برای کار خود را معرفی کنند. اغتشاش شده بود. پلیس یهودیان، به مردم هشدار داد که بهتر است همان روز یک گروه کار برای خود پیدا کنند و به سارا گفته شد که کارخانه‌ی نزدیک شهر به کارگر نیاز دارد. اما سارا ستاره یهودی را برای ترک گتو روی لباسش نداشت. پینهاس ستاره‌اش را به او داد و گفت: «من یک مرد قوی و درشت هیکل هستم؛ من را نمی برند.»

در هنگام برگشت سارا، پینهاس تبعید شده بود. در اوایل سال ۱۹۴۵ سارا در ساحل دریای بالتیک توسط سربازان شوروی آزاد شد. او دریافت که پینهاس در آشویتس با گاز خفه شده است.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.