بازگشت به مطلب

Jewish emigration from Germany, 1933-1940 [LCID: wor79170]
جزئیات
نقشه ها

مهاجرت یهودیان از آلمان، 1940-1933

بین سالهای 1933 و 1939، یهودیان آلمان در معرض دستگیری، تحریم اقتصادی، محرومیت از حقوق مدنی و شهروندی، حبس در اردوگاه های کار اجباری، خشونت اتفاقی و پوگروم "شب شیشه های شکسته" - که از سوی دولت سازمان یافته بود- قرار گرفتند. یهودیان به شیوه های مختلف در مقابل آزار و اذیت نازی ها واكنش نشان می دادند. یهودیان آلمانی که به اجبار از جامعه آلمان جدا شده بودند، به ایجاد و توسعه نهادها و سازمانهای اجتماعی خود پرداختند. اما با افزایش سركوب و خشونت های فیزیکی، بسياری از يهوديان از آلمان گریختند. اگر کشورهایی مثل ایالات متحده و بریتانیای کبیر تمایل بیشتری نسبت به پذیرش یهودیان نشان داده بودند، تعداد بیشتری از آنان موفق به ترک آلمان می شدند.


  • US Holocaust Memorial Museum

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.