Major death marches and evacuations, 1944-1945 [LCID: gge72100]
جزئیات
نقشه ها

مسیرهای عمده پیاده روی مرگ و تخليه اردوگاه ها، 1945-1944

در ژانویه 1945، رایش سوم در آستانه شكست نظامی قرار گرفت. با نزدیک شدن نیروهای متفقین به اردوگاه های نازی، گارد اس اس برای زندانیان اردوگاه های کار اجباری پیاده روی های مرگ سازماندهی می کردند تا مانع از آن شوند که تعداد زیادی از این زندانیان به دست متفقین بیفتند. اصطلاح "پیاده روی مرگ" احتمالاً توسط زندانیان اردوگاه کار اجباری ابداع شد و منظور از آن، پیاده روی های اجباری زندانیان اردوگاه کار اجباری در مسیرهای طولانی، تحت مراقبت شدید و شرایط طاقت فرسا بود. در طول "پیاده روی مرگ"، گارد اس اس به طرز وحشیانه ای با زندانیان رفتار كرده و بسیاری از آنان را می كشتند. بزرگترین پیاده روی های مرگ از آشویتس و اشتاتهاف آغاز شد.


برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.