تاریخ شفاهی

پت لینچ ، پرستار آمریایی نحوه مراقبت از بازماندگان بسیار گرسنه و بیماران وخیم اردوگاه‌ها را شرح می‌دهد

پت یکی از هزاران پرستار آمریکایی بود که طی آزادسازی اردوگاه های کار اجباری در اروپا در بیمارستان های تخلیه[بیمارستانی که بیماران بعد از عمل جراحی اولیه در بیمارستان صحرایی، به آنجا فرستاده می شدند تا جراحی ها بعدی بر آنها انجام شود.] خدمت می کرد. او از بازماندگان اردوگاه پرستاری می کرد كه بسیاری از آنها هنگام آزادی در شرایط بحرانی به سر می بردند.

نسخه كامل

برچسب‌ها


​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.