جزئیات
عکس ها

این تصویر برگرفته از فیلمی است که توسط وزارت تبلیغات رایش تولید شده

این تصویر برگرفته از فیلمی است که توسط وزارت تبلیغات رایش تولید شده و نشانگر دو پزشک در یکی از بخش های آسایشگاهی بی نام و نشان است. حیات بیماران در این بخش اینگونه توصیف شده است: "زیستن: فقط باری بر دوش دیگران." هدف از چنین تبلیغاتی جلب حمایت مردم از "برنامه کشتن از سر ترحم" بود.


  • US Holocaust Memorial Museum courtesy of Marion Davy

اشتراک

This photo originates from a film produced by the Reich Propaganda Ministry. [LCID: film01]