جزئیات
عکس ها

این تصویر برگرفته از فیلمی است که توسط وزارت تبلیغات رایش تولید شده

این تصویر برگرفته از فیلمی است که توسط وزارت تبلیغات رایش تولید شده و نشانگر دو پزشک در یکی از بخش های آسایشگاهی بی نام و نشان است. حیات بیماران در این بخش اینگونه توصیف شده است: "زیستن: فقط باری بر دوش دیگران." هدف از چنین تبلیغاتی جلب حمایت مردم از "برنامه کشتن از سر ترحم" بود.


  • US Holocaust Memorial Museum courtesy of Marion Davy

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

This photo originates from a film produced by the Reich Propaganda Ministry. [LCID: film01]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.