جزئیات
اشیاء باقیمانده

كلاه كارل برومل در اردوگاه کار اجباری

کارل برومر بعد از تبعيد از اردوگاه كار اجباری ترزين اشتاد به آشويتس در 1942، اين كلاه را هنگام بیگاری در كارخانه لاستيك مصنوعی بونا واقع در بخش بونا- مونوويتس اردوگاه بر سر می گذاشت.


برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum - Collections

اشتراک

Karel Bruml's concentration camp cap [LCID: 1998wr96]