جزئیات
اشیاء باقیمانده

كلاه كارل برومل در اردوگاه کار اجباری

کارل برومر بعد از تبعيد از اردوگاه كار اجباری ترزين اشتاد به آشويتس در 1942، اين كلاه را هنگام بیگاری در كارخانه لاستيك مصنوعی بونا واقع در بخش بونا- مونوويتس اردوگاه بر سر می گذاشت.


برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum - Collections

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Karel Bruml's concentration camp cap [LCID: 1998wr96]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.