قطعه فیلم های تاریخی

واحد های سیار کشتار

واحدهای سیار کشتار آلمانی طی جنگ جهانی دوم در مناطق تحت اشغال آلمان در اروپای شرقی فعالیت داشتند. این قطعه فیلم کمیاب، یک واحد سیار کشتار را در حال قتل عام دسته جمعی در لییپایا (Liepaja) در لتونی نشان می دهد. این فیلم –به رغم دستورات- توسط یک سرباز آلمانی گرفته شده بود. پیش از جنگ، جمعیت یهودی ساکن در لییپایا بیش از 7 هزار نفر بود. جوخه های سیار کشتار آلمانی تقریباً تمام جمعیت یهودی این شهر را تیرباران کردند. هنگامی که ارتش شوروی این شهر را در 1945 آزاد ساختند، فقط 20 تا 30 یهودی در آن باقی مانده بودند.

نسخه كامل

برچسب‌ها


  • Henny Wiener

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.