قطعه فیلم های تاریخی

واحد های سیار کشتار

واحدهای سیار کشتار آلمانی طی جنگ جهانی دوم در مناطق تحت اشغال آلمان در اروپای شرقی فعالیت داشتند. این قطعه فیلم کمیاب، یک واحد سیار کشتار را در حال قتل عام دسته جمعی در لییپایا (Liepaja) در لتونی نشان می دهد. این فیلم –به رغم دستورات- توسط یک سرباز آلمانی گرفته شده بود. پیش از جنگ، جمعیت یهودی ساکن در لییپایا بیش از 7 هزار نفر بود. جوخه های سیار کشتار آلمانی تقریباً تمام جمعیت یهودی این شهر را تیرباران کردند. هنگامی که ارتش شوروی این شهر را در 1945 آزاد ساختند، فقط 20 تا 30 یهودی در آن باقی مانده بودند.


  • Henny Wiener

اشتراک