قطعه فیلم های تاریخی

نبش قبر در هادامار

از ژانويه تا اوت 1941، بيمارستان روانپزشکی هادامار به عنوان يکی از مراکز "کشتن از سر ترحم" مورد استفاده قرار می گرفت. در این بيمارستان، پزشکان نازی حدود 10 هزار بيمار آلمانی را با استفاده از گاز کشتند. با وجود اینکه کشتار سازمان یافته با گاز در سپتامبر 1941پایان یافت، قتل بيماران تا پایان جنگ همچنان ادامه یافت. در اين قطعه فيلم، سربازان آمريکایی در حال نظارت بر نبش قبر گورستانی واقع در هادامار هستند و بازجویی از دکتر آدولف والمان و کارل ويليک -- شرکت کنندگان در این کشتارها-- را آغاز می کنند.

نسخه كامل

  • Grinberg Archives

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.