قطعه فیلم های تاریخی

استفاده از کودکان کولی در مطالعات نژادی

اوا یوستين دستيار دکتر روبرت ريتر-"متخصص" رايش سوم در زمینه کولی ها-بود. او در مورد این کودکان کولی به عنوان بخشی از رساله اش پیرامون ویژگی های نژادی کولی ها تحقیق می کرد. این کودکان در سن ژوزفلیگ - یکی از خانه های کودکان کاتولیک واقع در مولفینگن، آلمان - اقامت داشتند. یوستين مطالعات خود را اندکی پس از تهیه اين فيلم به پايان رساند. کودکان به اردوگاه آَشويتس-برکناو تبعيد و بیشتر آنها در آنجا کشته شدند.

نسخه كامل

برچسب‌ها


  • Bundesarchiv Filmarchiv
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.