قطعه فیلم های تاریخی

"نقشه نازی ها": نابودی يهوديان

فيلم "نقشه نازی ها" در 11 دسامبر 1945 به عنوان یکی از مدارک در دادگاه نظامی بين المللی نورنبرگ نمايش داده شد. این فیلم توسط باد شولبرگ و ديگر پرسنل ارتش ايالات متحده- تحت نظارت فرمانده نيروی دريايی، جيمز دانووان- مخصوص محاکمه تنظیم شده بود. تنظیم کنندگان فیلم فقط از منابع آلمانی از جمله فيلم های خبری رسمی استفاده کرده بودند.اين قطعه با عنوان "هيتلر نابودی نژاد يهود در اروپا را در صورت وقوع جنگ پيش بينی می کند"، هیتلر را در حال ایراد سخنرانی در مجلس آلمان در 20 ژانویه 1939 نشان می دهد.

نسخه كامل

مردمان [جهان] بزودی متوجه خواهند شد كه آلمان تحت حکومت ناسیونال سوسیالیسم خواستار خصومت و دشمنی سایر مردمان نيست. می خواهم بار ديگر موضوعی را پیشگویی کنم. اگر سرمایه جامعه يهودیان در داخل و خارج از اروپا مردمان جهان را دچار یک جنگ جهانی ديگر كند، نتيجه این جنگ نه بلشويک شدن جهان و به این ترتیب پيروزی يهوديت، بلکه نابودی نژاد يهود در اروپا خواهد بود.


  • National Archives - Film

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.