قطعه فیلم های تاریخی

اعلام رأی دادگاه در خصوص پرونده پزشکی

پرونده پزشکی عنوان یکی از دوازده محاکمه جنایات جنگی بود که به عنوان بخشی از دادرسی های متعاقب نورنبرگ در یک دادگاه آمریکایی برگزار شد. در این دادگاه، پزشکان و پرستارانی که در قتل معلولان جسمی و ذهنی آلمانی ها شرکت کرده بودند یا روی زندانیان اردوگاه های کار اجباری آزمایش های پزشکی انجام داده بودند، به محاکمه کشیده شدند. شانزده نفر از متهمان گناهکار شناخته شدند. هفت نفر از این شانزده نفر به مرگ محکوم شدند، چرا که انسان ها را بر خلاف میل آنها مورد آزمایش های پزشکی قرار داده بودند. در اینجا، دادگاه رأی محکومیت متهمان، ویلهلم بایگلبوک، هرتا اوبرهاوزر و فریتس فیشر را اعلام می کند.

نسخه كامل

برچسب‌ها


  • National Archives - Film

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.