پس از خاتمه دادگاه نظامی بین المللی در نورنبرگ، سرهنگ آمریکایی، تلفورد تیلور، به عنوان دادستان کل در دادرسی هایی که به "محاکمات بعدی نورنبرگ" معروف شد منصوب گشت. از آنجا که دادگاه نظامی بین المللی جرم بودن جنایات جنگی، جنگ تهاجمی و جنایت علیه بشریت را قبلاً اثبات کرده بود، محاکمات بعدی با هدف تعیین مجرمیت نازی هایی آغاز شد که متهمان ردیف دوم بودند و اتهامات ایشان چنین جرم هایی را شامل می شد. در مجموع، ایالات متحده علیه 183 متهم در 12 محاکمه از محاکمات بعدی نورنبرگ کیفرخواست صادر کرد. در این محاکمات، 12 حکم اعدام، 8 حبس ابد و 77 حکم زندان صادر شد. سایر متهمان تبرئه شدند. با عفو تعدادی از متهمان پس از جنگ، بسیاری از این احکام توسط مقامات مورد تجدیدنظر قرار گرفته و به مدت زمانی کوتاه تر تخفیف یافتند، یا محکومان به دلیل گذراندن مدت زمان محکومیت خود آزاد شدند.

این 12 محاکمه عبارت بودند از: پرونده شماره یک: پرونده پزشکی، پرونده شماره 2: پرونده [فیلد مارشال ارهارد] میلش، پرونده شماره 3: پرونده [وزارت] دادگستری، پرونده شماره 4: پرونده [اوسوالت] پول، پرونده شماره 5: پرونده [فردریش] فلیک، پرونده شماره 6: پرونده آ. گ. فاربن، پرونده شماره 7: پرونده گروگان ها، پرونده شماره 8: پرونده اداره مرکزی نژاد و اسکان مجدد، پرونده شماره 9: پرونده واحدهای سیار کشتار، پرونده شماره 10: پرونده [آلفریت] کروپ، پرونده شماره 11: پرونده وزارتخانه ها، پرونده شماره 12: پرونده فرماندهان عالی رتبه.