قطعه فیلم های تاریخی

شرح جزئیات کار در اردوگاه توسط یکی از اسرای جنگی متفقین

اکثر اسرای جنگی متفقین در مقایسه با زندانیان اردوگاه های کار اجباری از شرایط بهتری برخوردار بودند. اما، به گفته کاپیتان بولارد، یکی از اسرای سابق هلندی، اینجا در اردوگاه کار اجباری داخائو، برخی از اسرا مورد ضرب و شتم شدید قرار می گرفتند و به کارهای سخت و طاقت فرسا گماشته می شدند.

نسخه كامل

برچسب‌ها


  • National Archives - Film

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies, Abe and Ida Cooper Foundation, the Claims Conference, EVZ, and BMF for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of donor acknowledgement.