قطعه فیلم های تاریخی

شرح جزئیات کار در اردوگاه توسط یکی از اسرای جنگی متفقین

اکثر اسرای جنگی متفقین در مقایسه با زندانیان اردوگاه های کار اجباری از شرایط بهتری برخوردار بودند. اما، به گفته کاپیتان بولارد، یکی از اسرای سابق هلندی، اینجا در اردوگاه کار اجباری داخائو، برخی از اسرا مورد ضرب و شتم شدید قرار می گرفتند و به کارهای سخت و طاقت فرسا گماشته می شدند.

نسخه كامل

به ما گفتند، در دادگاه به ما گفتند که با ما مثل زندانیان سیاسی رفتار می شود، اما آنها ما را بین دزدان و سارقان - دزدان و سارقان آلمانی- در یک اردوگاه زندانی کردند و فرمانده ما شدند- فرمانده کار ما. و این تازه اول کار بود. آنها ما را از ناحیه سر مورد ضرب و شتم قرار می دادند، و بعد هم خیلی مراقب بودیم تا کاری نکنیم که ما را در گروه تنبیه بگذارند. من در گروه تنبیه بودم. باید یک جعبه ... خیلی سنگین ... را از تپه و کوه بالا می بردم...هر روز، شش هفته تمام؛ و بعد هم سنگهای بزرگ را تمام راه می غلتاندم. فقط کمک یکی از دوستان جوانم بود که مرا از مرگ نجات داد.


  • National Archives - Film

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.