قطعه فیلم های تاریخی

تبعید یهودیان از بالتی، بیسارابیا

دولت رومانی متحد آلمان نازی بود، اما یهودی‌های رومانی را به قلمروهای اشغال شده توسط آلمان نمی‌فرستاد. در عوض، دولت رومانی به طور منظم یهودیان بیسارابیا و بوکوفینای شمالی را متمرکز و سپس به مناطق اشغال شده توسط رومانی در اوکراین تبعید می‌نمود. در اینجا، یهودیان اهل بیسارابیای شهر بالتی را هنگام تبعید در اردوگاه های موقتی جمع می‌کردند. تا پایان ماه مه ۱۹۴۲، نیروهای امنیتی رومانی، بیشتر یهودیان آن منطقه را به قتل رسانده و یا تبعید کرده بودند. تنها حدود ۲۰۰ نفر یهودی در کل بیسارابیا باقی ماند.

نسخه كامل

برچسب‌ها


  • Bundesarchiv Filmarchiv
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.