قطعه فیلم های تاریخی

انتقال يهوديان به محله يهودی نشين کراکوف

ارتش آلمان در سپتامبر 1939، کراکوف واقع در لهستان را اشغال کرد. در مارس 1941، آلمان ها دستور ایجاد يک محله يهودی نشين در کراکوف را صادر کردند. در اين قطعه فيلم، يهوديان لهستانی وادار به رفتن به محله يهودی نشين کراکوف می شوند. آنها بازوبندهای مخصوصی پوشيده اند که در آن زمان برای تشخيص و شناسايی جمعيت يهودی از ساير سکنه شهر مورد استفاده قرار می گرفت. تا اواخر سال 1941، حدود 18000 يهودی در محله يهودی نشين کراکوف زندانی شدند.


برچسب‌ها


  • National Center for Jewish Film

اشتراک