کلود ژ. لتول Claude J. Letulle

کلود ژ. لتول Claude J. Letulle

تاریخ تولد: ۲۸ مارس ۱۹۱۹

کامبو- لبن, فرانسه

کلود یکی از پنج فرزند خانواده‌ای کاتولیک بود که در پاریس زندگی می‌کردند. پدر او پزشک و صاحب یک مطب پزشکی عمومی و یک آزمایشگاه پزشکی موفق بود. پدر کلود او را تشویق کرد تا به رشته‌ی پزشکی رو آورد و به حرفه او بپیوندد، اما کلود بیشتر مایل بود وکیل شود.

۱۹۳۳-۳۹: مطالعات خودم را ادامه دادم و در سال ۱۹۳۶ برای تحصیل در رشته‌ی حقوق وارد دانشگاه شدم. تا اواسط سال ۱۹۳۹، تهدید آلمان علیه فرانسه افزایش یافته بود و در۳ سپتامبر ۱۹۳۹، فرانسه علیه آلمان اعلام جنگ کرد. می‌دانستم که در برابر نازی‌ها، کشورم شانس کمی برای برنده شدن در جنگ دارد. در اکتبر، به ارتش فرانسه فراخوانده و پس از دوره‌ی مقدماتی، به درجه سرجوخگی ارتقاء پیدا کردم و مأمور خدمت در یک لشگر زرهی مستقر در جنوب شرقی پاریس شدم.

۱۹۴۰-۴۴: شش هفته پس از حمله به فرانسه، ارتش آلمان مرا اسیر کرد. مانند بقیه‌ی اسرای جنگی، وادار به انجام کار اجباری برای رایش شدم. از آنجا که یکی از نگهبانان را تهدید به کشتن کرده بودم، مجبور شدم که به عنوان مجازات در یکی از بیمارستانهایی که پزشکان نازی "آزمایش‌های پزشکی" خود را انجام می‌دادند، کار کنم. هنگامی که مردان را اخته می‌کردند و یا وقتی که انگشتان دست‌های زندانیان را در یک دستگاه پرس له می‌کردند تا روی استخوانهای شکسته مطالعه کنند، در آنجا حاضر بودم. بسیاری از زندانی‌ها طی روند این آزمایش‌ها جان سپردند. نازی‌ها با دوختن پلک‌های زنی چشم‌های او را باز نگاه داشتند تا وادارش کنند هنگامی که سینه‌هایش را بر می‌دارند، در آینه نگاه کند.

کلود پس از گذراندن چهار سال در زندان، هنگام مبادله‌ی زندانیان در فوریه ۱۹۴۴، به کشور خود بازگردانده شد. او تا پایان جنگ، در نهضت زیرزمینی فرانسه مبارزه کرد.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies, Abe and Ida Cooper Foundation, the Claims Conference, EVZ, and BMF for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of donor acknowledgement.