تاریخ شفاهی

فریتسیه وایس فریتسهال از رژه‌ی مرگ به آشویتس می‌گوید

پدر فریتسیه به ایالات متحده مهاجرت کرد، اما پیش از این که بتواند خانواده اش را نیز به آن کشور ببرد، جنگ آغاز شد و مادر فریتسیه از حملات دشمن به کشتی های اقیانوس پیما واهمه داشت. سرانجام فریتسیه به همراه مادر و دو برادرش به آشویتس فرستاده شد. مادر و برادرانش در آنجا جان سپردند. فریتسیه با تظاهر به داشتن سن و توان کاری بیشتر توانست جان خود را نجات دهد. او طی پیاده روی مرگ از آشویتس، به جنگل گریخت و پس از مدتی در همان جا آزاد شد.

نسخه كامل

می دانستیم که روزهای آخر جنگ است، به دلیل بمباران ها... و به دلیل نحوه ای که آلمانی ها ما را تحت فشار گذاشته و این طرف و آن طرف می کشیدند، و اردوگاه ها و جاهای دیگر را تخلیه می کردند. آنها همه ما- همه افراد اردوگاه- را جمع کردند و بردند، و همه ما را مجبور کردند پای پیاده از شهرها و مزارع بگذریم. آنها نمی دانستند ما را کجا بگذارند، نمی دانستند با ما چه کار کنند، و غذایی هم نمانده بود، چون آلمانی ها در جنگ شکسته خورده بودند. اغلب هنگامی که ما را پیاده از شهری عبور می دادند، پنجره یا کرکره ای باز می شد و سیب زمینی یا یک قرص نان به طرف جمعیت پرتاب می شد و بعد کرکره بسته می شد. و همه ما به طرف این سیب زمینی یا هر تکه غذایی می پریدیم. و البته، آنها به ما شلیک می کردند، اما در آن مقطع دیگر مهم نبود، چون گرسنه بودیم. همانطور که راه می رفتیم، خیابان ها واقعاً پر از جسد می شد. ما از کنار اجساد می گذشتیم- جسد پشت جسد- مردمی که از شدت گرسنگی، بیماری، اسهال خونی یا به دلیل ناتوانی یا ناامیدی در جا می مردند.


برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum Collection
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.