تاریخ شفاهی

جرج سالتون از آزاد شدن توسط نیروهای آمریکا می‌گوید

گئورگ در ماه مه 1945 توسط نیروهای آمریکایی آزاد شد. او در طول جنگ، سه سال را در ده اردوگاه کار اجباری مختلف گذراند. گئورگ در سال 1945 در اردوگاه ووبلین در آلمان بود. بعد از آزادسازی، او بیش از دو سال را در اردوگاه های مختلف آوارگان به سر برد. گئورگ در اکتبر 1947 به ایالات متحده مهاجرت كرد.

نسخه كامل

برچسب‌ها


​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies, Abe and Ida Cooper Foundation, the Claims Conference, EVZ, and BMF for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of donor acknowledgement.