تاریخ شفاهی

جودیت مایزل از رسیدن به اردوگاه اشتوت‌هوف می‌گوید

جودیت و خانواده‌اش پس از مرگ پدر به کونو نقل مکان کردند. کمی بعد، آنها در گتوی کونو حبس شدند. آلمانی ها این گتو را در آگوست ۱۹۴۱ برپا کرده بودند. سپس جودیت به همراه خواهر و مادرش به اشتوت‌هوف تبعید شدند. مادرش در آنجا جان خود را از دست داد. جودیت و خواهرش از رژه‌ی مرگ بیرون از اشتوت‌هوف فرار کردند. آنها خود را به عنوان غیریهودی معرفی و کاری در مزرعه پیدا کردند و در نهایت نیز به دانمارک پناه بردند. برادر آنها نیز از اردوگاه داخائو جان سالم به در برد.

نسخه كامل

  • US Holocaust Memorial Museum Collection
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies, Abe and Ida Cooper Foundation, the Claims Conference, EVZ, and BMF for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of donor acknowledgement.