طی دوران هولوکاست، همدستان آلمانی ها برخی از شنیع ترین فجایع را به بار آوردند. یهودستیزی، ناسیونالیسم، عداوت قومی، کمونیسم ستیزی و فرصت طلبی از انگیزه هایی بود که بسیاری از شهروندان کشورهای تحت اشغال آلمان را به سمت همکاری با رژیم نازی در نابودسازی یهودیان اروپا سوق داد.

متحدین آلمان با اجرای قوانین ضد یهود با رژیم نازی همکاری کردند. پلیس محلی، مقامات نظامی و دیگر صاحبان قدرت در مجارستان، اسلوواک، کرواسی، بلغارستان و ویشی فرانسه، نقشی اساسی در تبعید یهودیان به مراکز کشتار آلمان در شرق ایفا کردند. در برخی از کشورهای متحدین، سازمان های شبه نظامی فاشیست یهودیان بومی را- یا با هدایت آلمانی ها و یا با ابتکار عمل خود- مرعوب می کردند، اموالشان را به سرقت می بردند و آنان را به قتل می رساندند. "گارد هلینکا" در اسلوواک، "گارد آهنین" در رومانی، [جنبش تروریستی] "اوستاسا" در کرواسی و "صلیب پیکاندار" در مجارستان، مسبب مرگ هزاران یهودی در خاک کشور خود بودند.

در سرتاسر شرق و جنوب شرقی اروپا، بسیاری از افراد محلی به عنوان نگهبان در اردوگاه های نازی ها کار می کردند و در کشتار صدها هزار یهودی با استفاده از گاز سمی شرکت داشتند. اهالی لیتوانی، لتونی، استونی، بلاروس و اوکراین به شکل خودانگیخته گروه هایی تشکیل دادند و صدها یهودی و دیگر افرادی که گمان می رفت کمونیست باشند را به قتل رساندند. آلمانی ها این واحدها را به شکل نیروهای کمکی پلیس از نو سازماندهی کردند که بی رحمانه در کشتار صدها هزار یهودی و میلیون ها غیر یهودی در اتحاد شوروی اشغالی مشارکت کردند. آلمانی ها طی دوران اشغال اتحاد شوروی به استخدام نیروهای کمکی جدید از میان اهالی آن کشور برای خدمت در نیروهای پلیس، واحدهای نظامی و ادارات غیرنظامی خود ادامه دادند.

دولت ویشی فرانسه به لحاظ حقوقی یهودیان را براساس نژادشان تعریف و حقوق آنان را محدود می کرد تا به این ترتیب با آلمانی ها همکاری کند. مقامات ویشی با دایر کردن اردوگاه های موقت در جنوب فرانسه، در تبعید یهودیان به مراکز کشتار در لهستان تحت اشغال آلمان کمک می کردند. پس از تهاجم آلمان به نروژ، یکی از فاشیست های نروژ به نام ویدکون کویسلینگ خود را نخست وزیر اعلام کرد. اگرچه آلمانی ها به سرعت از او مأیوس شدند، اما نام کویسلینگ به معنای خائنِ همدست دشمن وارد فرهنگ زبان انگلیسی شد. در بلژیک و هلند، غیرنظامیان محلی و مقامات پلیس به صورت همه جانبه با آلمانی ها در دستگیری دسته جمعی و تبعید یهودیان به مراکز کشتار همکاری کردند.