قطعه فیلم های تاریخی

بازرسی سربازان ايالات متحده از هادامار

نازی ها عبارت "کشتن از سر ترحم" را در مورد قتل افرادی بکار می بردند که از نظر آنها "شايسته زنده ماندن" نبودند. در 1941، کلينيک روان پزشکی هادامار به عنوان يکی از مراکز کشتن از سر ترحم در آلمان مورد استفاده قرار می گرفت. بيمارانی که پزشکان آلمانی برای کشتن از سر ترحم انتخاب کرده بودند به هادامار يا يکی از مراکز دیگر انتقال یافته و در اتاق های گاز کشته می شدند. قبل از پايان رسمی برنامه کشتن از سر ترحم در اوت 1941، بيش از 10 هزار نفر در هادامار با استفاده از گاز به قتل رسیدند. با وجود پايان رسمی اين برنامه، کشتار در هادامار با تزريق سموم کشنده همچنان ادامه يافت. بعد از جنگ، پرسنل ارتش ايالات متحده از این تأسيسات فيلم گرفتند و از بيماران بازمانده مراقبت کردند.

نسخه كامل

برچسب‌ها


  • National Archives - Film

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.