قطعه فیلم های تاریخی

بازرسی سربازان ايالات متحده از هادامار

نازی ها عبارت "کشتن از سر ترحم" را در مورد قتل افرادی بکار می بردند که از نظر آنها "شايسته زنده ماندن" نبودند. در 1941، کلينيک روان پزشکی هادامار به عنوان يکی از مراکز کشتن از سر ترحم در آلمان مورد استفاده قرار می گرفت. بيمارانی که پزشکان آلمانی برای کشتن از سر ترحم انتخاب کرده بودند به هادامار يا يکی از مراکز دیگر انتقال یافته و در اتاق های گاز کشته می شدند. قبل از پايان رسمی برنامه کشتن از سر ترحم در اوت 1941، بيش از 10 هزار نفر در هادامار با استفاده از گاز به قتل رسیدند. با وجود پايان رسمی اين برنامه، کشتار در هادامار با تزريق سموم کشنده همچنان ادامه يافت. بعد از جنگ، پرسنل ارتش ايالات متحده از این تأسيسات فيلم گرفتند و از بيماران بازمانده مراقبت کردند.


  • National Archives - Film

Share This