ایتا گرینبائوم  Ita Grynbaum

ایتا گرینبائوم Ita Grynbaum

تاریخ تولد: 1926

اِستاراخوویتسه, لهستان

ایتا فرزند یکی مانده به آخر خانواده‌ای یهودی متدین با نه فرزند بود. آنها در شهر کوچک استاراخوویتسه، واقع در مرکز شرقی لهستان زندگی کرده و از خانه‌ی کوچک یک طبقه‌ی خود هم به عنوان محل زندگی و هم کارگاه خیاطی استفاده می‌کردند. آنها اغلب، کار خود را در ازای کالاهایی مانند هیزم یا یک کیسه سیب زمینی معامله می‌کردند. ایتا بیشتر مواقع به مادرش در کارهای خانه کمک می‌کرد.

۱۹۳۳-۳۹: پدر ایتا در یکی از شنبه‌های ماه ژوئن ، اندکی پس از بازگشت از کنیسه در خانه درگذشت. او برای استراحت دراز کشیده بود که ناگهان خون از دهانش جاری شد. برادر ایتا، خونا، به دنبال دکتر رفت، اما زمانی که بازگشت پدرشان مرده بود. آنها او را در گورستان یهودیان در خارج از شهر به خاک سپردند. مادر و خواهرها و برادرهای بزرگتر ایتا، اداره‌ی مغازه‌ی خیاطی را به عهده گرفتند. در سپتامبر همان سال، نیروهای آلمانی، استاراخوویتسه را اشغال کردند.

۱۹۴۰-۱۹۴۵: در اکتبر ۱۹۴۲، نیروهای اس‌اس، یهودیان شهر را مجبور کردند که در بازار جمع شوند. ایتا که آن زمان در کارخانه‌ای نزدیک به همان محل بیگاری می‌کرد، به همراه خونا، در صف افراد "قوی بنیه" قرار گرفت. آنها را پیاده به یک اردوگاه کار اجباری در همان حوالی بردند، و در آنجا ایتا به کار پخش غذا میان کارگران لهستانی گماشته شد. با شیوع بیماری همه گیر تیفوس در اردوگاه، ایتا نیز به این بیماری مبتلا گشت. او که دیگر قادر به کار کردن نبود، به بازداشتگاه ویژه‌ی زندانیان بیمار فرستاده شد. خونا هر روز به ملاقات ایتا می‌رفت و اغلب برایش تکه پارچه‌هایی می‌برد تا بر زخم بستر دردناک او بگذارد.

ایتا پس از سه ماه به دلیل نبود دکتر و دارو، در اثر این بیماری جان سپرد. او در یک معدن سنگ در همان حوالی دفن شد. ایتا ۱۷ سال داشت.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.