سارا ریوکا فلمان  Sarah Rivka Felman

سارا ریوکا فلمان Sarah Rivka Felman

تاریخ تولد: 1923

سوکولوف پادلاسکی Sokolow Podlaski, لهستان

سارا یکی از هفت فرزند یک خانواده‌ی متدین یهودی و یدیش زبان بود که در شهر صنعتی سوکولو پدلاسکی در مرکز لهستان زندگی می‌کردند. جمعیت بزرگ یهودیان این شهر به حدود ۵۰۰۰ نفر می‌رسید. والدین سارا صاحب یک فروشگاه غلات بودند. سارا در سال ۱۹۳۰ تحصیل در یک دبستان دولتی در سوکولو پدلاسکی را شروع کرد.

۱۹۳۳-۳۹: سارا پس از این که در سال ۱۹۳۷ در سن۱۴ سالگی از مدرسه متوسطه فارغ التحصیل شد، در اداره فروشگاه غلات به مادرش که در آن زمان بیوه شده بود، کمک کرد. دو سال بعد، آلمان به لهستان حمله کرد. هواپیماهای آلمانی، بازار و دیگر اهداف غیرنظامی را در سوکولو پدلاسکی بمباران کردند. سربازان آلمانی در ۲۰ سپتامبر وارد این شهر شدند و سه روز بعد کنیسه اصلی شهر را به آتش کشیدند. آلمانی‌ها پس از آن فروشگاه غلات آنها را مصادره کردند.

۱۹۴۰-۴۲: طی دو سال بعد، آلمانی‌ها محدودیت‌هایی را بر یهودیان اعمال کردند و سرانجام به آنها دستور دادند که برای مشخص شدن هویت خود، نشان ستاره‌ی داوود را بر لباسهایشان بدوزند. در ۲۸ سپتامبر ۱۹۴۱، آلمانی‌ها گتویی احداث کرده و یهودیان شهر را در آنجا متمرکز نمودند. حدود یک سال بعد، در یکی از مهمترین تعطیلات مذهبی یهودیان- روز کفاره- آلمانی ها شروع به دستگیری دسته جمعی ساکنین گتو کردند. کسانی که مقاومت می‌کردند و سعی در مخفی شدن داشتند، به ضرب گلوله کشته شدند. سارا، مادر و برادر کوچکش را در واگن باری یک قطار سوار کردند.

در ۲۲ سپتامبر ۱۹۴۲، سارا و مادرش به اردوگاه مرگ تربلینکا تبعید شدند. کمی پس از ورود به اردوگاه او با گاز کشته شدند. سارا ۱۹ سال داشت.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies, Abe and Ida Cooper Foundation, the Claims Conference, EVZ, and BMF for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of donor acknowledgement.