جزئیات
نقشه ها

سفر دریایی کشتی "سنت لوئیس"، 13 ماه مه تا 17 ژوئن 1939

سفر دریایی کشتی بخار "سنت لوئیس،" وضع اسفناک پناهندگان یهودی آلمانی را که در کشور خود مورد اذیت و آزار قرار می گرفتند و در کشورهای دیگر آنان را نمی پذیرفتند، نشان می دهد. در 13 ماه مه 1939، کشتی بخار اقیانوس پیمای آلمانی به نام "سنت لوئیس" با حدود هزار پناهنده یهودی آلمان را ترک کرد. مقصد این پناهندگان کوبا بود، اما پیش از آنکه وارد آن کشور شوند، دولت کوبا مجوز ورود آنها به خشکی را لغو کرد. در ژوئن 1939، کشتی "سنت لوئیس" مجبور به بازگشت به اروپا شد. اما بریتانیای کبیر، فرانسه، بلژیک و هلند با پذیرفتن این پناهندگان سرگردان موافقت کردند. بعد از اشغال اروپای غربی توسط نیروهای آلمان در 1940، بسياری از مسافران کشتی "سنت لوئیس" و سایر پناهندگان یهودی که وارد آن کشورها شده بودند، گرفتار نقشه نازی ها برای نابود کردن یهودیان اروپا- موسوم به "راه حل نهایی"- شدند.


  • US Holocaust Memorial Museum

اشتراک

Voyage of the "St. Louis," May 13-June 17, 1939 [LCID: wor78050]