تاریخ شفاهی

آبراهام بومبا از عملیات کشتار توسط اتاق‌های گاز می‌گوید

آبراهام در چستوخووا در لهستان بزرگ شد و به شغل آرایشگری روی آورد. در 1942، او و خانواده اش از محله یهودی نشین چستوخووا به اردوگاه مرگ تربلینکا تبعید شدند. در این اردوگاه، آبراهام برای بیگاری انتخاب شد. او مجبور بود موهای زنان را قبل از اعدام با گاز کوتاه کند، و لباس زندانیان تازه وارد را دسته بندی كند. در 1943، آبراهام از اردوگاه فرار كرد و به محله یهودی نشین چستوخووا بازگشت. او از ژوئن 1943 تا سال 1945 که به دست نیروهای شوروی آزاد شد، در یک اردوگاه کاراجباری کار می کرد.

نسخه كامل

مردم از دروازه وارد اتاق می شدن. الان می دونیم اون دروازه چی بود. دروازه راه ورود به اتاق گاز بود و دیگه اونها رو نمی دیدیم. این اولین ساعت ورود ما بود. بعد، ما، 16 یا 18 نفر ...نفرات بیشتری از...از كارگرها می آمدند كه قبلاً توی اتاق گاز كار كرده بودن. به ما دستور داده بودن كه همه جا را تمیزكاری كنیم. تمیزكاری اونجا! - گفتنش راحته. وحشتناك بود. اما فقط توی پنج یا ده دقیقه اونجا باید ازتمیزی برق می زد. و همین طور هم می شد. انگار هیچوقت كسی اونجا نبوده، طوری كه محموله بعدی [افراد] كه وارد می شه نبایستی می دیدن چه خبره . بعد هم تمیز كاری بیرون از اتاق گاز بود. بذار بهتون بگم تمیز كاری یعنی چه: یعنی همه لباسها رو به جاهایی ببریم که بقیه لباسها بودن. نه فقط لباسها، بلكه همه سندها، پول ها و...و.. هر چی که همراه شون بود. اونها چیزهای زیادی با خودشون داشتن. اونها با خودشون قوری و قابلمه داشتن. و خیلی چیزهای دیگه. ما اونها رو هم تمیز می كردیم.


برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum Collection
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.