تاریخ شفاهی

آبراهام بومبا از عملیات کشتار توسط اتاق‌های گاز می‌گوید

آبراهام در چستوخووا در لهستان بزرگ شد و به شغل آرایشگری روی آورد. در 1942، او و خانواده اش از محله یهودی نشین چستوخووا به اردوگاه مرگ تربلینکا تبعید شدند. در این اردوگاه، آبراهام برای بیگاری انتخاب شد. او مجبور بود موهای زنان را قبل از اعدام با گاز کوتاه کند، و لباس زندانیان تازه وارد را دسته بندی كند. در 1943، آبراهام از اردوگاه فرار كرد و به محله یهودی نشین چستوخووا بازگشت. او از ژوئن 1943 تا سال 1945 که به دست نیروهای شوروی آزاد شد، در یک اردوگاه کاراجباری کار می کرد.

نسخه كامل

برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum Collection
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.