موسیقی

شهر ما در حال سوختن است

عنوان اوليه: شهر ما در حال سوختن است!

مجري: دنیل کمپین
ترانه سرا: موردخای گبیرتیگ
آهنگ ساز: موردخای گبیرتیگ

موردخای گبیرتیک، شاعر مردمی و ترانه سرای یدیش زبان در سال 1877 در کراکوف لهستان به دنیا آمد. او در سال 1936، شعر "شهر ما در حال سوختن است" را به دنبال پوگرومی در شهر پشیتیک لهستان سرود. طی جنگ، این سرود در محله یهودی نشین کراکوف معروف شد و جوانان را برانگیخت تا علیه نازی ها مسلح شوند. این سرود در بسیاری از محله های یهودی نشین و اردوگاه ها خوانده می شد و به زبان لهستانی و چندین زبان دیگر نیز ترجمه شد. گبیرتیک در ژوئن 1942- هنگام جمع آوری یهودیان برای تبعید از محله یهودی نشین کراکوف- کشته شد.

امروز، "شهر ما در حال سوختن است!" همچنان یکی از پر اجراترین ترانه های یادبود است.

در حال سوختن است، برادران! در حال سوختن است!
آه، دهکده فقیر ما، برادران، می سوزد!
بادهای اهریمنی، آکنده از خشم،
بیداد می کنند و عربده می کشند، در هم می کوبند و فرو می پاشند؛
شعله های سرکش سر بر می آورند --
اکنون همه جا خواهد سوخت!
و تو ایستاده ای و نگاه می کنی
و دست هایت را بیهوده بر سینه زده ای
و ایستاده ای و فقط نگاه می کنی
در حالی که دهکده ما می سوزد!

در حال سوختن است ، برادران! در حال سوختن است!
آه، دهکده بیچاره ما، برادران، می سوزد!
شعله های دیوانه وار آتش،
تک تک خانه ها را خواهد بلعید،
هنگامی که باد سرکش بوزد و زوزه کشد --
همه شهر در شعله ها خواهد سوخت!
و تو ایستاده ای و فقط نگاه می کنی
و دست هایت را بیهوده بر سینه زده ای،
و تو ایستاده ای و فقط نگاه می کنی--
درحالی كه دهکده ما می سوزد!

در حال سوختن است ، برادران! شهر ما در حال سوختن است!
آه، خدا آن لحظه را نیاورد،
که شهر ما و همگی ما، همه باهم،
در آتش بسوزیم و خاکستر شویم،
وپس از کشتار، فقط دیوارها
سوخته و عریان به جا ماند!
و تو ایستاده ای و فقط نگاه می کنی
و دست هایت را بیهوده بر سینه زده ای،
و تو ایستاده ای و فقط نگاه می کنی--
درحالی كه دهکده ما می سوزد!

در حال سوختن است ، برادران! شهر ما در حال سوختن است!
و رستگاری ما در دستان شماست.
اگر شهر ما برایتان عزیز است،
سطل ها را بردارید، آب بر آتش بپاشید!
نشان دهید که می دانید چگونه!
برادران، مات و مبهوت نایستید و فقط نظاره گر باشید،
دست هایتان را بیهوده بر سینه نزنید،
آنجا نایستید، برادران، آب بر آتش بپاشید! --
دهکده فقیر ما در حال سوختن است!

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.