نقشه های متحرک

آشويتس

آشویتس نقشی کلیدی در "راه حل نهایی" یا برنامه نازی ها به منظور قتل عام یهودیان اروپا ایفا می کرد. نازی ها یهودیان را تقریباً از تک تک کشورهای اروپایی به مرکز کشتار آشویتس 2 (برکناو) در لهستان اشغالی تبعید کردند. در مجموع، حداقل 1.1 میلیون یهودی و دهها هزار نفر دیگر در آشویتس جان خود را از دست دادند.

نسخه كامل

برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies, Abe and Ida Cooper Foundation, the Claims Conference, EVZ, and BMF for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of donor acknowledgement.