قطعه فیلم های تاریخی

محاکمه جنایات جنگی ویدكون كویسلینگ

در دهه 1930 در نروژ، ویدكون كویسلینگ یک حزب طرفدار نازی ها به نام "حزب اتحاد ملی فاشیست" بنیان نهاد. هنگام حمله آلمان به نروژ در 1940، كویسلینگ به نفع آلمان و علیه دولت کودتا کرد. او از سال 1942 تا 1945 ریاست دولت طرفدار آلمان را به عهده داشت. خیانت او به نروژ باعث شد که نام او به لقبی برای خیانتکاران و همدستان آنها تبدیل شود. بعد از جنگ جهانی دوم، مقامات نروژ کویسلینگ را دستگیر و محاکمه کردند؛ او به اتهام خیانت مجرم شناخته شد و به مرگ محکوم شد.

نسخه كامل

برچسب‌ها


  • National Archives - Film

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.