قطعه فیلم های تاریخی

محاکمه جنایات جنگی ویدكون كویسلینگ

در دهه 1930 در نروژ، ویدكون كویسلینگ یک حزب طرفدار نازی ها به نام "حزب اتحاد ملی فاشیست" بنیان نهاد. هنگام حمله آلمان به نروژ در 1940، كویسلینگ به نفع آلمان و علیه دولت کودتا کرد. او از سال 1942 تا 1945 ریاست دولت طرفدار آلمان را به عهده داشت. خیانت او به نروژ باعث شد که نام او به لقبی برای خیانتکاران و همدستان آنها تبدیل شود. بعد از جنگ جهانی دوم، مقامات نروژ کویسلینگ را دستگیر و محاکمه کردند؛ او به اتهام خیانت مجرم شناخته شد و به مرگ محکوم شد.

نسخه كامل

ویدکون کویسلینگ در یکی از دادگاه های پلیس در اسلوی نروژ حاضر می شود تا از خود دفاع کند. با ورود قاضی به دادگاه و شروع اولین محاکمه مقدماتی یک جنایتکار اصلی جنگی، یکی از بدنام ترین خائنین در برابر مجازات جنایاتش قرار می گیرد. (موسیقی) کویسلینگ، که با خیانت به نروژ نام خود را مترادف با "خائن" کرد، به اتهامات موجود در پرونده اش گوش می دهد. برچهره کسی که زمانی مغرور و بی رحم بود، اکنون نشانه هایی از ترس دیده می شود. در جهان تهی از نازی ها، جایی برای ویدکون کویسلینگ وجود ندارد.


  • National Archives - Film

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.