تاریخ شفاهی

سوزی گروئنبام شوارتس، آماده سازی برای مخفی شدن طی حمله‌ی نازی‌ها را شرح می‌دهد

در سال 1933، خانواده سوزی به هلند نقل مکان کرد. بعد از حمله به هلند در سال 1940، آلمانی ها دست به اقدامات یهودستیزانه زدند. از سال 1942، سوزی نتوانست به مدرسه برود. در سال 1943 خانواده او مجبور شدند خود را مخفی کنند؛ سوزی و مادرش در یک مزرعه و پدرش در مزرعه ای دیگر. سپس، پدر و یك زوج دیگربرای مخفی شدن پیش سوزی آمدند. آنها در سال 1945 آزاد شدند. سوزی در سال 1947 وارد ایالات متحده شد.

نسخه كامل

برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum Collection
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.