قطعه فیلم های تاریخی

آزادسازی برگن- بلزن

نیروهای انگلیسی در آوریل 1945، اردوگاه کار اجباری برگن-بلزن در آلمان را آزاد کردند. آنها از اظهارات نیروهای خود فیلم تهیه کردند. در این قطعه فیلم نظامی انگلیسی، تی.جی.استرچ- قاضی عسکر ارتش انگلیس- خاطرات خود از اردوگاه را بازگو می کند.

نسخه كامل

من پدر تی.جی.استرچ هستم که به عنوان قاضی عسکر به تشکیلات مربوط به این اردوگاه پیوستم. منزل من در فیش گارد (Fishguard) است و بخش کشیش نشین من در کلیسای نثلیث مقدس در آبریستویت (Aberystwyth) بود. هشت روز است که در اردوگاه بوده ام و هرگز در زندگی ام با چنین صحنه های وحشتناک و منفوری روبرو نشده بودم. امروز صبح بیش از پنج هزار جسد دفن کردیم که از هویت آنها آگاهی نداریم. پشت سر من، گودالی را مشاهده می کنید که پنج هزار جسد دیگر در آن دفن خواهد شد. دو گودال دیگر نیز مانند این در حال آماده شدن است. تمام این مرگ و میر در اثر گرسنگی سازمان یافته، تیفوس و بیماری های واگیرداری بوده که در نتیجه رفتار گاردهای اس اس و فرمانده آنها با این مردم بیچاره شیوع یافته است.


  • Imperial War Museum - Film Archive

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.