قطعه فیلم های تاریخی

گوبلز ادعا می کند که یهودیان فرهنگ را از میان خواهند برد

در این فیلم، یوزف گوبلز، وزیر تبلیغات و آموزش عمومی حکومت نازی ها در سپتامبر 1935 برای کنگره حزب نازی ها در نورنبرگ سخن می گوید. گوبلز- که خود یکی از یهودستیزان جزم اندیش به شمار می رفت- بلشویسم را با یهودیت بین المللی مرتبط می سازد و به اعضای حزب نازی در مورد آنچه که توطئه جهانی یهودیت به منظور از میان بردن تمدن غرب نامیده می شود اخطار می دهد. گوبلز پاکسازی تأثیرات یهودیان و دیگر تأثیرات به اصطلاح "غیر آلمانی" از نهادهای فرهنگی آلمان نازی را رهبری می کرد.

نسخه كامل

در حالی که "ناسیونال سوسیالیسم" روایت و طرحی تازه از فرهنگ اروپا عرضه کرد، بلشویسم اعلام جنگی جهانی علیه فرهنگ است از سوی مشتی افراد فرومایه به رهبری یهودیان. این نه تنها ضد بورژوازی است، بلکه ضد فرهنگ است. و در نهایت به معنای نابودی کامل تمام پیشرفت های اقتصادی، اجتماعی، دولتی و فرهنگی تمدن غرب است به نفع مشتی توطئه گر بی ریشه و خانه به دوش که نماینده خود را در یهودیان یافته اند.


برچسب‌ها


  • Bundesarchiv Filmarchiv
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

اشتراک