قطعه فیلم های تاریخی

گوبلز ادعا می کند که یهودیان فرهنگ را از میان خواهند برد

در این فیلم، یوزف گوبلز، وزیر تبلیغات و آموزش عمومی حکومت نازی ها در سپتامبر 1935 برای کنگره حزب نازی ها در نورنبرگ سخن می گوید. گوبلز- که خود یکی از یهودستیزان جزم اندیش به شمار می رفت- بلشویسم را با یهودیت بین المللی مرتبط می سازد و به اعضای حزب نازی در مورد آنچه که توطئه جهانی یهودیت به منظور از میان بردن تمدن غرب نامیده می شود اخطار می دهد. گوبلز پاکسازی تأثیرات یهودیان و دیگر تأثیرات به اصطلاح "غیر آلمانی" از نهادهای فرهنگی آلمان نازی را رهبری می کرد.

نسخه كامل

برچسب‌ها


  • Bundesarchiv Filmarchiv
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.