جوزف ون هوپن والدهورن  Joseph von Hoppen Waldhorn

جوزف ون هوپن والدهورن Joseph von Hoppen Waldhorn

تاریخ تولد: ۱۴ نوامبر ۱۹۳۰

پاريس, فرانسه

جوزف کوچکترین فرزند از سه فرزند یک خانواده‌ی مهاجر یهودی بود. پدر لهستانی الاصل او افسر اسبق ارتش اتریش-مجار بود که با مادر مجارستانی الاصل او را در زمان جنگ جهانی اول آشنا شد و ازدواج کرد. جوزف در یک خانه مذهبی و با زبان فرانسه بزرگ شد.

۱۹۳۳-۳۹: مادرم می گوید پاریس بهتر از روستای فقیری است که او در آنجا بزرگ شده است. برخلاف مادرم که به سختی فرانسه صحبت می کند، خواهران بزرگترم و من فرانسه را به راحتی صحبت می کنیم. من به یک مدرسه‌ی عمومی خاص که خاندان روچیلد تاسیس کرده‌اند می روم. پدرم می گوید اتفاقات بدی که برای یهودیان آلمان می افتد، اینجا به سراغ ما نمی آید.

۱۹۴۰-۴۴: من از پاریس فرار کردم و با خواهر دوستم که به من در مزرعه اش در سیس در غرب فرانسه پناه داده، زندگی می کنم. حدود یک سال قبل زمانی که ۹ سال داشتم، نیروهای آلمان پاریس را اشغال کردند. ابتدا من در خطر نبودم. زیرا بر خلاف والدینم که اصلیتی خارجی داشتند و فوراً تبعید شدند، من شهروند فرانسه بودم. پس از تبعید پدرم در سال ۱۹۴۱ توسط آلمان ها من از پاریس فرار کردم. مدارک من جعلی است و اسمم جرج گورین است. خواهرانم هم که مدارک جعلی داشتند موفق شدند شغل های دفتری در نزدیکی آلنکون بگیرند.

خواهران جوزف شناسایی شده و دستگیر شدند. جوزف توانست تا پایان جنگ ناشناس بماند و در ۱۹۴۹ به ایالات متحده مهاجرت کرد.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.