ایتزاک (ایروینگ) بالسام  Yitzhak (Irving) Balsam

ایتزاک (ایروینگ) بالسام Yitzhak (Irving) Balsam

تاریخ تولد: ۱۷ اکتبر ۱۹۲۴

پراشکا, لهستان

ایتزاک دومین فرزند از چهار فرزند یک خانواده‌ی یهودی مذهبی بود. این خانواده در مرز لهستان- آلمان در پراشکا، شهر کوچکی که پدر ایتزاک به عنوان یک خیاط در آن کار می کرد زندگی می کرد. کار او ثابت نبود و خانواده به سختی سعی می کرد هزینه های زندگی را تأمین کند. ایتزاک صبح ها در مدرسه دولتی و بعدازظهرها در مدرسه یهودیان درس می‌خواند.

۱۹۳۳-۳۹: ساعت ۴ صبح ۱ سپتامبر ۱۹۳۹، ما با صدای انفجاری بیدار شدیم. ارتش لهستان برای ممانعت از تجاوز آلمان، پل رودخانه پراسنا را منهدم کرده بود. اما در ساعت ۶ صبح، آلمانی ها در شهر بودند. سربازان با سرنیزه ها، تانک ها و کامیون ها. طی هفت روز بعد کاروان آلمانی ها از پراشکا گذشتند. هر روز، من و سایر مردهای یهودی مجبور بودیم برای ساخت جاده ها از شهر به خارج شهر برویم.

۱۹۴۰-۴۵: من به چندین اردوگاه، از جمله آشویتس، تبعید شدم و سپس به دلیل فرار از رژه‌ی مرگ، با ۶۰ نفر دیگر زندانی شدم. بیشتر آنها اعدام شدند، مابقی ما مجبور شدیم اجساد را به قبرستاني که دو قبر بزرگ عمومی در آن حفر شده بود ببريم. ما اجساد را در یکی از این قبرها به خاک سپردیم و مجبورمان کردند که وارد قبر دوم شویم و سپس به رگبار مسلسل بسته شدیم. هنگامی که شلیک گلوله‌ها متوقف شد، هنوز ۵ نفر زنده بودیم. ما را مجبور کردند که قبر دوم را پر کنیم و بعد دوباره تفنگ‌ها به سمت ما چرخید اما به طرز معجزه آسایی، گلوله های آنها تمام شده بود.

ایتزاک برای کار اجباری به مت هاوزن، و سپس به گویسکریشن فرستاده شد. او در مه ۱۹۴۵ آزاد شد و در سال ۱۹۴۸ به آمریکا مهاجرت کرد. او در سال ۱۹۹۲ درگذشت.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.