تاریخ شفاهی

بولسلاف برودیتسکی از دار زدن‌ها در اردوگاه و تأثیر آنها بر روی زندانیان می‌گوید

بولسلاف و خواهر بزرگترش در بخش یهودی نشین شهر ورشو بزرگ شدند. در سپتامبر1939، آلمانی ها به ورشو حمله کردند. پدر بولسلاف نمی خواست بستگان بیمارش را ترک کند، بنابراین، بولسلاف و خواهرش با قطاری که به سمت مرز شوروی می رفت، فرار کردند. در سال 1941، آلمانی ها به خاک شوروی حمله کردند و در سال 1942، بولسلاف در اردوگاه بیگاری زندانی شد. او به محله یهودی نشین ترزین اشتاد تبعید شد و در سال 1945 به دست نیروهای شوروی آزاد شد.

نسخه كامل

  • US Holocaust Memorial Museum Collection
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies, Abe and Ida Cooper Foundation, the Claims Conference, EVZ, and BMF for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of donor acknowledgement.