رناته گوتمن Renate Guttmann

رناته گوتمن Renate Guttmann

تاریخ تولد: ۲۱ دسامبر ۱۹۳۷

ِتپلیسه-شانُف, Teplice-Sanov چكسلواكی

رناته همراه با برادر دوقلویش رنه، و پدر و مادر آلمانی-یهودی خود در پراگ زندگی می‌کردند. اندکی پیش از تولد رناته، خانواده‌ی وی برای فرار از سیاست‌های دولت نازی علیه یهودیان، از شهر درسدن آلمان فرار کرده بودند. هربرت، پدر رناته قبل از ترک آلمان به قصد زندگی در چکوسلواکی در کار صادرات و واردات بود. مادرش، ایتا حسابدار بود.

۱۹۳۳-۳۹: خانواده‌ی ما در یک آپارتمان شش طبقه کنار خط تراموای شماره ۲۲ در پراگ زندگی می‌کردند. یک رشته پلکان طویل و شیب‌دار به آپارتمان ما منتهی می‌شد. من و برادرم رنه در اتاق خواب پدر و مادرمان در یک تخت می‌خوابیدیم. آپارتمان، تراسی مشرف به محوطه‌ی بیرون داشت. من و رنه همیشه لباسهای مشابه و شیک می‌پوشیدیم. روزها اغلب در پارک مجاور بازی می‌کردیم. در مارس ۱۹۳۹، ارتش آلمان پراگ را اشغال کرد.

۱۹۴۰-۴۵: دقیقاً قبل از اینکه شش ساله شوم، ما را از محله‌ی یهودی‌نشین ترزین‌اشتاد (Theresienstadt) به آشویتس فرستادند. در آنجا مرا شماره ۷۰۹۱۷ نامیدند. مرا از برادر و مادرم جدا کردند و به یک بیمارستان بردند. در آنجا مرا اندازه گیری و رادیوگرافی کردند. از گردنم خون گرفتند. یکبار مرا به یک میز بستند و با کارد زخمی‌هايی به بدنم وارد کردند. به من آمپول‌هایی تزریق کردند که در اثر آن دچار اسهال و استفراغ شدم. هنگامی که بعد از یک تزریق در بیمارستان بستری بودم، مأموران برای بردن بیماران و کشتن آنها وارد بیمارستان شدند. پرستاری که از من مراقبت می کرد زیر دامن بلندش پنهانم کرد و من نیز تا زمانی که مأمورین بیمارستان را ترک کردند ساکت ماندم.

رناته و برادرش زنده ماندند و در۱۹۵۰ دوباره به یکدیگر پیوستند. آنها متوجه شدند که به عنوان یک جفت از "دوقلوهای دکتر منگل" مورد آزمایشات پزشکی قرار گرفته بودند.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.